Tất yếu

必要

A: Necessary.

P: Necessaire.

Tất: ắt hẳn. Yếu: cần thiết không thể thiếu được.

Tất yếu là ắt hẳn rất cần thiết.