TẤU

TẤU: 奏 - Đánh nhạc, - Tâu lên vua.

Thí dụ: Tấu nhạc, Tấu văn.