Tây độ

西度

A: To save the peoples in the western countries.

P: Sauver les peuples dans les pays occidentaux.

Tây: Hướng Tây. Độ: cứu giúp.

Tây độ là cứu giúp dân chúng ở các nước phía Tây.

Kinh Tiên Giáo: Lưu sa tây độ, Pháp hóa tướng tông.