Tây phang

西方

A: The west.

P: L"occident.

Tây: Hướng Tây. Phang: do chữ Phương nói trại ra.

Tây phang tức là Tây phương, là hướng Tây, hay là vùng đất ở phía Tây, cõi ở hướng Tây.

Thường nói: Tây phương Cực Lạc, là cõi Cực Lạc Thế Giới ở hướng Tây đối với Ngọc Hư Cung.

Kinh Ðại Tường:
Cõi Tây phang đuổi quỉ trừ ma.
(Cõi Tây phang là cõi Cực Lạc Thế Giới).