Tế bần

濟貧

A: To succour the poors.

P: Secourir les pauvres

Tế: Đưa qua sông, cứu giúp. Bần: nghèo.

Tế bần là cứu giúp người nghèo.