Tệ bạc

弊薄

A: Ungrateful.

P: Ingrat.

Tệ: Hư, xấu, bại hoại. Bạc: mỏng.

Tệ bạc là không tình nghĩa, vô ơn.