Tệ xá

敝舍

A: My humble house.

P: Mon humble maison.

Tệ: Tiếng khiêm nhượng nói về mình. Xá: nhà.

Tệ xá là tiếng khiêm tốn nói về ngôi nhà của mình.