Tích tài bất như tích phước
ID018999 - Tự Điển : Tích tài bất như tích phước 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần T
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Tích tài bất như tích phước

積財不如積福

Tích: Chứa, dồn lại. Tài: tiền bạc. Bất như: không bằng. Tích phước: chứa phước đức.

Tích tài bất như tích phước: Chứa tiền bạc không bằng chứa phước đức (vì tiền bạc có thể bị kẻ ác cướp trộm, còn phước đức không bao giờ bị cướp trộm được).