Tiệc hồng

A: Great feast.

P: Grand festin.

Tiệc: bữa ăn nhiều món ngon có nhiều khách tham dự. Hồng: lớn.

Tiệc hồng là bữa tiệc lớn.

Kinh Ðệ Nhị cửu: Tiệc hồng đã dọn sẵn sàng.