Tiềm năng

潛能

A: The hidden power.

P: La puissance cachée.

Tiềm: Giấu kín trong nước, kín đáo. Năng: năng lực.

Tiềm năng là cái năng lực còn ẩn kín bên trong, chưa phát lộ ra.