Tiên bút

仙筆

A: The penholder of immortal.

P: Le porte-plume de l"immortel.

Tiên: vị Tiên, bực Tiên, trên bực Thánh. Bút: cây viết.

Tiên bút là cây viết của Tiên, ý nói: văn thi hay giỏi, ý tứ cao siêu thanh thoát.