Tiên cảnh

仙境

A: The fairyland.

P: Le séjour des immortels.

Tiên: vị Tiên, bực Tiên, trên bực Thánh. Cảnh: cõi.

Tiên cảnh là cõi Tiên, đồng nghĩa Tiên bang.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Bậc Chí Thánh dầu bị đọa trần, lòng hỡi còn nhớ hoài nơi Tiên cảnh.