Tiên vi chủ, hậu vi khách
ID019045 - Tự Điển : Tiên vi chủ, hậu vi khách 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần T
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Tiên vi chủ, hậu vi khách

先為主,後為客

Tiên: trước, đời trước, tổ tiên, người đã chết. Vi: làm. Chủ: người chủ. Hậu: sau. Khách: người khách. Khách đối với Chủ.

Tiên vi chủ: người đến trước thì được làm chủ.

Hậu vi khách: người đến sau thì làm khách.

Lẽ thường trong việc tranh đấu hơn thua, người làm trước chiếm được ưu thế nên được quyền làm chủ; kẻ đến sau phải chịu thất thế nên chỉ làm khách đứng ngoài.

Tiên chiếm giả đắc chi: Ai chiếm trước thì kẻ ấy được hưởng quyền tiên chiếm. (Pháp luật qui định như vậy).