Tiên xa

仙車

A: The fairy vehicle.

P: La voiture féerique.

Tiên: vị Tiên, bực Tiên, trên bực Thánh. Xa: chiếc xe.

Tiên xa là chiếc xe Tiên, tức là chiếc xe huyền diệu, người ngồi trên xe muốn đi đâu thì chiếc xe đưa ngay đến đó. Do đó nó còn được gọi là Xe Như Ý.

Kinh Ðệ Lục cửu: Cõi Kim Thiên nhẹ tách Tiên xa.