Tiền Hiền hậu Thánh
ID019059 - Tự Điển : Tiền Hiền hậu Thánh 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần T
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Tiền Hiền hậu Thánh

前賢後聖

Tiền: Trước, đời trước, trái với Hậu. Hiền: người có tài đức hơn người. Hậu: sau.

Tiền hiền hậu Thánh là các bậc Hiền trước Thánh sau, ý nói các bực Thánh Hiền từ trước tới nay.