Tiền nhân hậu quả
ID019066 - Tự Điển : Tiền nhân hậu quả 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần T
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Tiền nhân hậu quả

前因後果

Tiền: Trước, đời trước, trái với Hậu: sau. Nhân: cái nguyên nhân. Quả: kết quả.

Tiền nhân hậu quả là cái nguyên nhân nơi đời trước có cái kết quả nơi đời sau.