Tiền vãng hậu vãng
ID019072 - Tự Điển : Tiền vãng hậu vãng 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần T
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Tiền vãng hậu vãng

前往後往

Tiền: Trước, đời trước, trái với Hậu. Vãng: đi, qua. Hậu: sau.

Tiền vãng: qua trước. Hậu vãng: qua sau, đi sau.

Tiền vãng hậu vãng là trước qua sau đến.

Tiền vãng Thất Tổ, hậu vãng Cửu Huyền: Thất Tổ qua trước, Cửu Huyền qua sau. Ý nói: Cửu Huyền Thất Tổ đã chết.

SỚ VĂN: Lòng Sớ Thượng nguơn: Ngưỡng vọng Vô Trung Từ Phụ, phát hạ hồng ân, háo sanh đại đức, tùy nguơn ân xá chư linh hữu công hành đạo, tế độ nhơn sanh, cặp tiền vãng Thất Tổ, hậu vãng Cửu Huyền, do tử tôn lập thân hành đạo...