Tiến phong (Tấn phong)
ID019080 - Tự Điển : Tiến phong (Tấn phong) 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần T
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Tiến phong (Tấn phong)

進封

A: The investiture.

P: L" investiture.

Tiến: Bước tới, đi lên, dâng đồ cống. Phong: ban phẩm tước.

Tiến phong hay Tấn phong là ban phẩm tước cho vị đứng đầu Giáo hội tôn giáo của một nước.

Trong Đạo Cao Đài, vào năm Tân Hợi (1971), sau khi Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang đăng Tiên, các vị Thời Quân của Hiệp Thiên Đài công cử Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức lên nắm quyền Chưởng quản Hiệp Thiên Đài thay thế Đức Thượng Sanh.

Chư vị Thời Quân có tổ chức một đàn cơ tại Giáo Tông Đường để thỉnh ý Đức Phạm Hộ Pháp vào đêm mùng 4-5-Tân Hợi (dl 27-5-1971) hồi 20 giờ 30 phút.

Đàn cơ đêm mùng 4-5-Tân Hợi (dl 27-5-1971) hồi 20 giờ 30 phút.
Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
Hầu đàn: Thời Quân Hồ Bảo Đạo và Chức sắc Hiệp Thiên Đài.
Hầu bút: Truyền Trạng Lê Minh Khuyên.

HỘ PHÁP

"Chào mừng các bạn, mấy em.

Hèn lâu chúng ta mới có dịp mừng nhau và tiếp chuyện.

Hôm nay có điều đáng vui mừng là bạn Hiến Pháp thọ phong Quyền Chưởng quản Hiệp Thiên Đài. Các bạn muốn hỏi điều chi?

Ngài Khai Đạo bạch: - Bạch Đức Ngài về việc Lễ Tấn phong Ngài Hiến Pháp, xin Đức Ngài từ bi chỉ giáo.

- Cười... Theo bạn, Lễ Tấn phong là lễ gì?

Ngài Khai Đạo bạch: - Bạch Đức Ngài, Lễ Tấn phong là để cho toàn thể Chức sắc và bổn đạo đều hiểu biết Ngài Hiến Pháp đã thọ phong.

- Nhưng có người hiểu Tấn phong là đội mão (Couronnement), cái đó không phải Tấn phong mà là Gia miện, chỉ có bậc vua mới được; còn lễ toàn đạo hiệp lại tổ chức cuộc lễ cho có vẻ tôn nghiêm, rồi toàn thể Chức sắc Thiên phong đến hành lễ bái mạng cho vị Tân phong đủ uy quyền với toàn đạo. Các bạn rõ chưa?"..........

BÀI THI Lễ Tấn phong Ngài Hiến Pháp.:
Hiến Pháp Chơn Quân nắm mối giềng,
Tấn phong sứ mạng bảo cung Thiên.
Tinh thần phục vụ không mưu lợi,
Thánh thể hóa dân chẳng dụng quyền.
Bảo thủ chánh truyền trau tánh đức,
Thực thi đạo luật tạo nhân hiền.
Thời Quân kỳ cựu đầy kinh nghiệm,
Xông lướt phong ba vững lái thuyền.
Chơn Nhơn Phạm Mộc Bổn