Tiến thủ

進取

A: To make progress.

P: Progresser.

Tiến: Bước tới, đi lên, dâng đồ cống. Thủ: chọn lấy.

Tiến thủ là ra sức tiến tới để chiếm lấy phần tốt.