Tiến triển

進展

A: To progress.

P: Progresser.

Tiến: Bước tới, đi lên, dâng đồ cống. Triển: mở ra.

Tiến triển là tiến bộ và phát triển.