Tiện minh

賤明

Tiện: Hèn, khinh, tiếng tự khiêm. Minh: sáng.

Tiện minh là tiếng tự xưng một cách khiêm tốn của Chức sắc phẩm Phối Sư và Chánh Phối Sư. (Xem: Khiêm xưng)