Tiết hạnh khả phong
ID019115 - Tự Điển : Tiết hạnh khả phong 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần T
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Tiết hạnh khả phong

節行可封

Tiết: Chí khí cứng cỏi. Hạnh: tánh nết. Khả: khá, nên. Phong: phong thưởng.

Tiết hạnh là nói về người phụ nữ có đức hạnh và có lòng chung thủy đối với chồng, dù chồng đã chết.

Tiết hạnh khả phong là 4 chữ mà triều đình ban tặng cho những phụ nữ có đức hạnh và có lòng chung thủy với chồng đã chết, để làm gương tốt cho dân chúng noi theo.

Kinh Sám Hối: Thờ chồng tiết hạnh mới hầu gái ngoan.