Tiết nồng

A: It is hot.

P: Il fait chaud.

Tiết: Thời tiết. Nồng: nóng.

Tiết nồng là thời tiết nóng nực.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Tiết nồng thơ thới hạ khoe sen.