Tiểu liệm

小殮

Tiểu: Nhỏ, ít, dùng để nói tự khiêm. Liệm: mặc quần áo và bọc xác người chết bằng các lớp vải trắng rồi đem đặt vào áo quan.

Tiểu liệm là bọc xác người chết bằng một lớp vải trắng.

(Xem chi tiết nơi chữ: Tẫn liệm)