Tiểu quốc

小國

A: The small country.

P: Le petit pays.

Tiểu: Nhỏ, ít, dùng để nói tự khiêm. Quốc: nước.

Tiểu quốc là nước nhỏ, có diện tích đất đai nhỏ hẹp và dân số ít.

Việt Nam là tiểu quốc, so với nước Tàu là đại quốc.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Hảo Nam bang! Hảo Nam bang!
Tiểu quốc tảo khai hội Niết Bàn.