Tiểu sử

小史

A: The biography.

P: La biographie.

Tiểu: Nhỏ, ít, dùng để nói tự khiêm. Sử: lịch sử.

Tiểu sử là lịch sử sơ lược của một người, tức là trình bày thân thế và sự nghiệp của người đó về cả hai mặt: đời và đạo.