Tiểu tâm

小心

A: To pay attention.

P: Faire attention.

Tiểu: Nhỏ, ít, dùng để nói tự khiêm. Tâm: lòng dạ.

Tiểu tâm là cẩn thận, chú ý đề phòng.