Tiểu tự

Có hai trường hợp:

* Trường hợp 1: Tiểu tự

小序

A: Short preface

P: Courte préface.

Tiểu: Nhỏ, ít, dùng để nói tự khiêm. Tự: bài tựa quyển sách.

Tiểu tự là bài tựa ngắn của một quyển sách.

* Trường hợp 2: Tiểu tự

小字

A: Small name.

P: Petit nom.

Tiểu: Nhỏ, ít, dùng để nói tự khiêm. Tự: chữ, tên.

Tiểu tự, đồng nghĩa Tiểu danh, là tên đặt từ lúc còn bé nhỏ. Tiểu tự cũng còn có nghĩa là tên chữ đặt riêng.