Tinh quân

精君

A: The genius who governs a star.

P: Le génie qui administre une étoile.

Tinh: Ngôi sao.Quân: vua.

Tinh quân là vị Chánh thần cai quản một ngôi sao.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Tinh quân thọ sắc thuở Phong Thần.

Đức Lý Thái Bạch viết ra câu nầy cho biết: Ngài là một vị Tinh quân, thọ sắc lịnh phong chức vào thời Phong Thần, cai quản sao Thái Bạch, tức là sao Kim.