Tinh tượng

星象

A: The form of star.

P: La forme de l"étoile.

Tinh: Ngôi sao. Tượng: hình tượng.

Tinh tượng là hình tượng như ngôi sao.

Tam điểm như tinh tượng: ba chấm như hình ngôi sao.