Tình nồng

A: The deep feeling.

P: Le sentiment intense.

Tình: Tình cảm, mối xúc động trong lòng. Nồng: đậm đà khắng khít.

Tình nồng là tình thương yêu nồng nàn khắng khít.

Kinh Tụng Huynh Ðệ Mãn Phần: Càng nhớ nhau càng tiếc tình nồng.