Tỉnh để chi oa
ID019193 - Tự Điển : Tỉnh để chi oa 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần T
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Tỉnh để chi oa

井底之蛙

Tỉnh: Cái giếng. Để: ở dưới, đáy. Chi: hư tự. Oa: con ếch. Tỉnh để: đáy giếng.

Tỉnh để chi oa là con ếch ở đáy giếng. Ý nói: kiến thức hẹp hòi, không thấy xa hiểu rộng.