Tỉnh giác

醒覺

A: To disillusion.

P: Désillusionner.

Tỉnh: Hết say, không mê, hiểu biết rõ. Giác: biết.

Tỉnh giác là tỉnh ra mà biết rõ, không còn mê muội.