Tĩnh tâm

靜心

A: Quiet heart.

P: Coeur tranquille.

Tĩnh: Yên lặng, trái với Động. Tâm: cái tâm của con người.

Tĩnh tâm là cái tâm yên ổn.

Nhờ thiền định là tâm được yên ổn, nên gọi là Tĩnh tâm.