TÒA

TÒA: 座 Dinh thự, ngôi, chỗ để ngồi.

Thí dụ: Tòa Đạo, Tòa sen, Tòa Thánh.