Tòa Thiên nhiên
ID019228 - Tự Điển : Tòa Thiên nhiên 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần T
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Tòa Thiên nhiên

座天然

Tòa: Dinh thự, ngôi, chỗ để ngồi. Thiên: Trời. Nhiên: như thế. Thiên nhiên: Trời làm ra như thế.

Tòa Thiên nhiên là tòa nhà mà Trời làm ra như thế.

Theo Kinh Đệ Lục Cửu, Tòa Thiên nhiên ở tại Cung Vạn Pháp, thuộc từng trời Kim Thiên, là từng trời thứ sáu trong Cửu Trùng Thiên. Sự nghiệp của mỗi người tạo được nơi cõi trần được ghi chép đầy đủ trong Tòa Thiên nhiên đó.

Kinh Ðệ Lục cửu:
Vào Cung Vạn Pháp xem qua,
Cho tường cựu nghiệp mấy Tòa Thiên nhiên.