Tuyển đức lọc tài
ID019454 - Tự Điển : Tuyển đức lọc tài 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần T
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Tuyển đức lọc tài

A: To select a man of virtue and talent.

P: Choisir un homme de vertu et talent.

Tuyển: Lựa chọn. Đức: đạo đức. Lọc: chọn lọc. Tài: tài năng.

Tuyển đức lọc tài là lựa chọn người có đạo đức và tài năng.

Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938): Hầu tìm phương tuyển đức lọc tài cho nên người ra cầm giềng mối Đạo.