Tuyệt cốc

絕穀

Tuyệt: Cắt đứt, mất hẳn. Cốc: chỉ chung các thứ lúa nếp dùng làm lương thực. (Xem chữ: Tịch cốc).