Tự tận

自盡

A: To kill oneself.

P: Se tuer.

Tự: Mình, chính mình. Tận: dứt, hết.

Tự tận là tự giết chết mình, đồng nghĩa: tự tử.