Tức thuyết

即說

Tức: - Liền ngay. - Tức là, như nhau. Thuyết: nói rõ ra.

Tức thuyết là liền nói rõ ra.

Kinh Cứu Khổ: Tín thọ phụng hành, tức thuyết Chơn ngôn viết: