Tương hội

相會

A: To gather together.

P: Se réunir.

Tương: Cùng nhau, đối lẫn nhau. Hội: tụ họp.

Tương hội là tụ họp lại với nhau.

Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp: Thảng các tôn giáo ấy, Chí Tôn đem dung hòa đặng họ tương hội mà họ không nghe thì ta mới làm sao?