Thác bệnh

託病

A: To pretext the illness.

P: Prétexter la maladie.

Thác: Gởi, nhờ, giả làm, mượn cớ. Bệnh: đau ốm.

Thác bịnh là mượn cớ có bịnh để từ chối.