Thạch giao

石交

A: The stable freindship.

P: L"amitié stable.

Thạch: Đá, bền vững như đá. Giao: làm bạn với nhau.

Thạch giao là tình bạn vững bền như đá.