Thái hư - Thái không
ID019705 - Tự Điển : Thái hư - Thái không 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần TH
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Thái hư - Thái không

太虛 - 太空

A: The Nothing.

P: Le Néant.

Thái: Lớn, rất, cả, tuyệt cao. Hư: trống không. Không: không có gì cả.

Thái hư, đồng nghĩa Thái không, là chỗ không không trên thượng từng không khí, nơi đó thấy trống không nhưng rất huyền diệu, vì tất cả các pháp đều sanh ra từ chỗ Hư không nầy.