Thái lai (Thới lai)
ID019706 - Tự Điển : Thái lai (Thới lai) 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần TH
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Thái lai (Thới lai)

泰來

A: The prosperity comes.

P: La prospérité vient.

Thái: còn đọc THỚI: thạnh, an vui. Lai: tới, đến.

Thái lai hay Thới lai là thời kỳ thạnh vượng đến.

Thường nói: Hết cơn bĩ cực tới hồi thới lai.