Tham khảo

參考

A: To consult.

P: Consulter.

Tham: Dự vào, xen vào. Khảo: tra xét.

Tham khảo là tra xét nhiều tài liệu để so sánh và tìm hiểu đầy đủ các khía cạnh của một vấn đề.