Tham ô

貪汙

A: The crapulous covetousness.

P: La cupidité crapuleuse.

Tham: Ham muốn không chánh đáng. Ô: dơ bẩn, bẩn thỉu.

Tham ô là tham lam bẩn thỉu, tìm cách ăn cắp của công một cách đê tiện.

Tham quan ô lại: Quan thì tham nhũng, viên chức thì bẩn thỉu, chỉ chung bọn quan lại ăn hối lộ, đục khoét của công.