Tham tài hiếu sắc
ID019728 - Tự Điển : Tham tài hiếu sắc 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần TH
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Tham tài hiếu sắc

貪財好色

Tham: Ham muốn không chánh đáng. Tài: tiền bạc của cải. Hiếu: ưa thích. Sắc: sắc đẹp của phụ nữ.

Tham tài hiếu sắc là tham lam tiền bạc và ưa thích sắc đẹp của phụ nữ (sắc dục).