Tham vọng

貪望

A: The ambition.

P: L" ambition.

Tham: Ham muốn không chánh đáng. Vọng: mong ước.

Tham vọng là tham lam nhiều ước muốn, lòng tham lam không bờ bến.