Thản nhiên

坦然

A: Indifferent.

P: Indifférent.

Thản: bằng phẳng. Nhiên: như thế.

Thản nhiên là bình thản tự nhiên như không có gì xảy ra.